Vedenie účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

Spracovanie jednoduchého účtovníctva obsahuje:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy pohľadávok a knihy záväzkov
 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • vedenie knihy jázd
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie pomocných kníh zložiek majetku a záväzkov
 • vedenie knihy záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov
 • evidencia DPH, podklady pre daňové priznanie k DPH
 • vedenie inventárnych kariet dlhodobého majetku
 • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb- typ A- závislá činnosť
 • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb- typ B- SZČO

 

Počet zaúčtovaných položiek
Paušál
1-50
40 €
51-10050 €
101-20080 €
201-300120 €
301-400150 €
401-600190 €
601 >dohoda

KONTAKTUJTE NÁS


Podvojné účtovníctvo

Spracovanie podvojného účtovníctva obsahuje:

 • zaúčtovanie účtovných dokladov za dané obdobie
 • vyhotovenie mesačných výstupných zostáv- hlavná kniha, denník, súvaha, výsledovka
 • správa saldokonta pohľadávok a záväzkov
 • inventarizácia účtov na konci účtovného obdobia
 • vedenie knihy jázd
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vypracovanie účtovnej uzávierky
 • evidencia DPH, podklady pre daňové priznanie k DPH
 • vedenie inventárnych kariet dlhodobého majetku, stanovenie odpisového plánu, výpočet účtovných a daňových odpisov
 • vyhotovenie daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb

 

 

Počet zaúčtovaných položiek
Paušál
1-50
70 €
51-10090 €
101-200130 €
201-300180 €
301-400220 €
401-600310 €
601 >dohoda

KONTAKTUJTE NÁS


Mzdové účtovníctvo

Spracovanie miezd obsahuje:

 • evidencia dochádzky a výpočet miezd
 • vypracovanie mesačných výkazov poistného
 • vedenie mzdových listov
 • rekapitulácia miezd - podklad pre účtovníctvo
 • príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, zrážok, ...
 • vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • prihlásenie, odhlásenie zamestnancov (sociálna / zdravotná poisťovňa)
 • prihlásenie, odhlásenie zamestnávateľa (sociálna / zdravotná poisťovňa
 • poskytovanie informácií o pripravovaných zmenách v oblasti účtovníctva, daní a miezd prostredníctvom e-mailu

Vyhotovujeme:

 • pracovné zmluvy
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

Vypracovávame:

 • evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • zápočtové listy
 • potvrdenia o príjme
 • potvrdenia o zamestnaní
 • a iné

Z dôvodu zachovania diskrétnosti nezverejňujeme názvy našich klientov.
Naši klienti podnikajú v oblastiach:

 • veľkoobchod
 • maloobchod
 • reklamné agentúry
 • sprostredkovanie poistenia
 • vzdelávacie služby
 • tlmočnícke a prekladateľské služby
 • požičovňa svadobných šiat

KONTAKTUJTE NÁS