Obchodné podmienky

Zmluvné podmienky o zabezpečení rekvalifikačného kurzu, tvoriace neoddeliteľnú prílohu Prihlášky na kurz

Dňom odoslania Prihlášky na kurz klientom vzniká zmluvný vzťah medzi klientom a spoločnosťou PERCON Consulting, spol. s r.o., Šancová 102, 831 04 Bratislava, IČO: 48 012 653 (ďalej “spoločnosť PERCON Consulting”), ktorý sa riadi Zmluvnými podmienkami, tvoriacimi neoddeliteľnú súčasť tejto Prihlášky na kurz. Táto Prihláška na kurz je vyhotovená a odoslaná z internetovej adresy spoločnosti PERCON Consulting www.percon.sk. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvný vzťah uzatvárajú slobodne a vážne, že sa oboznámili so Zmluvnými podmienkami, rozumejú im a súhlasia s nimi. Klient súčasne výslovne súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v tejto Prihláške na kurz.

Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou PERCON Consulting, spol. s r.o., Šancová 102, 831 04 Bratislava, IČO: 48 012 653 (ďalej “spoločnosť PERCON Consulting ”) a záujemcom o zabezpečenie kurzu (ďalej len „klient“) sa riadi v zmysle § 262 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 269 ods. 2 prvá veta ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Rekvalifikačný kurz, uvedený v Prihláške na kurz je organizovaný spoločnosťou PERCON Consulting (ďalej len „kurz“). Termín a dĺžka trvania kurzu sú uvedené v Prihláške na kurz. Spoločnosť PERCON Consulting sa zaväzuje, že v prípade, ak sa prihlási potrebný počet účastníkov, zabezpečí kurz a umožní klientovi absolvovanie kurzu. Klient sa zaväzuje nastúpiť na kurz a zaplatiť spoločnosti PERCON Consulting cenu (ďalej len „cena“), vo výške uvedenej v Prihláške na kurz.

Cena kurzu, jej splatnosť, dôsledky neúčasti klienta

Cena uvedená v Prihláške na kurz je konečná, spoločnosť PERCON Consulting nie je platiteľom DPH. Právo na zaplatenie ceny vznikne spoločnosti PERCON Consulting dňom odoslania Prihlášky na kurz klientom. Splatnosť ceny je do 7 dní ododoslania Prihlášky na kurz, najneskôr však do termínu začiatku kurzu. Klient nemá právo na vrátenie už zaplatenej časti ceny kurzu, v prípade, ak z dôvodu, ktorý nezavinil PERCON Consulting nenastúpi na kurz, alebo kurz neabsolvuje. V prípade, ak sa kurz neuskutoční pre nízky počet účastníkov, má klient právo za rovnakých podmienok uvedených v tejto dohode absolvovať kurz v náhradnom najbližšom termíne, alebo žiadať vrátenie už zaplatenej časti ceny.

Osobitné ustanovenia

Odoslaním Prihlášky na kurz dáva klient svoj výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v Prihláške na kurz v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších úprav a nadväzných predpisov a so zaradením jeho osobných údajov do registra vedeného spoločnosťou PERCON Consulting, spol. s r.o. Účelom spracovania osobných údajov sú štatistické potreby, vypracovanie osvedčenia o absolvovaní kurzov, poštový a elektronický styk, zasielanie ponúk spoločnosťou PERCON Consulting na adresu klienta a archivácia certifikátov a Prihlášky na kurz spoločnosťouPERCON Consulting. Klient dáva súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek písomne odvolať.

Záverečné ustanovenia

Tieto zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky na kurz vyplnenej klientom na internetovej stránke www.percon.sk. Odoslaním Prihlášky na kurz klient potvrdzuje, že zmluvné podmienky sú mu známe a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.